အလယ္အလတ္မြတ္ဆလင္နဲ ့အစြန္းေရာက္မြတ္ဆလင္မြတ္ဆလင္မ်ား အစြန္းေရာက္ျခင္း ၊ အစြန္းမေရာက္ျခင္းသည္ မြတ္ဆလင္လူဦးေရအခ်ိဳးအစားနွင္တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်ပါသည္

မြတ္ဆလင္လူအင္အားမေကာင္းေသးေသာ ၊ မြတ္စလင္လူဦးေရ ၅၀% မစြန္းေသးေသာ နိုင္ငံ၊ ျမိဳ့၊ ေဒသမ်ားမွ မြတ္စလင္မ်ားမွာ ( မြတ္စလင္လူဦးေရ ၅၀% မစြန္းေသးေသာေၾကာင့္) ၊ အခ်ိန္မတန္ေသးေသာေၾကာင့္ အစြန္းမေရာက္ေသးပါ

နိုင္ငံ၊ ျမိဳ့၊ ေဒသမ်ားတြင္း မြတ္ဆလင္လူအင္အားမ်ားလာေသာ၊ မြတ္စလင္လူဦးေရ ၅၀% စြန္းသြားေသာ ေက်ာ္သြားေသာ နိုင္ငံ၊ ျမိဳ့၊ ေဒသမ်ားမွာ မူ အစြန္းေရာက္ဖို ့အခ်ိန္တန္ျပီျဖစ္သျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္ မြတ္စလင္ ၉၅%


ေမာင္ေတာ ၉၅%၊ သံတြဲ မြတ္စလင္ ၆၀% စစ္ေတြ မြတ္စလင္ ၅၀% ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္သြားၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အကယ္စစ္စစ္ အစြန္းေရာက္ မြတ္စလင္ဆိုသည္မွာ မြတ္စလင္လူဦးေရ ၅၀%စြန္းသြားေသာေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္ဖို ့အခ်ိန္တန္သြားေသာေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္မြတ္စလင္ျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္ကာ


အစြန္းမေရာက္မြတ္စလင္ဆိုသည္မွာ မူ မြတ္ဆလင္လူဦးေရ အစြန္းမေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္ ၊ မြတ္ဆလင္လူဦးေရ အလယ္အလတ္ပဲရွိေသးေသာေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္ဖို ့အခ်ိန္မတန္ေသးေသာေၾကာင့္
အလယ္အလတ္မြတ္ဆလင္ဟုေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။


ယခု ရန္ကုန္၊ မန္းေလးမြတ္ဆလင္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။

ရန္ကုန္၊ မန္းေလး မွ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ မွ မြတ္ဆလင္မ်ားကဲ့သို ့အစြန္းေရာက္မြတ္ဆလင္မ်ား မဟုတ္ပဲ လူမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာမ်ားနဲ ့လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေသာမြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို သင္ေတြ ့နိုင္ပါသည္။

မြတ္ဆလင္လူဦးေရ ၅၀% မစြန္းေသးေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မက်ေသးေသာေၾကာင့္ အစြန္းမေရာက္က်ေသးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းေတာင္ပိုင္း၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ မွ မြတ္ဆလင္မ်ားမွာ မူ မြတ္ဆလင္လူဦးေရ ၅၀% စြန္းသြားေသာ ေၾကာင့္ အခ်ိန္က်ျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သရက္သီးနဲ ့ဥပမာ ေပးပါမည္

သရက္သီး စိမ္းမ်ိဳး၊ သရက္သီးမွည့္ မ်ိဳးဟူကာ နွစ္မ်ိဳးမရွိပါ။ သရက္သီးတစ္မ်ိဳးသာရွိပါသည္။

အခ်ိန္မတန္ေသးေသာ၊ ေစာေသးေသာ သရက္သီးက စိမ္းကာ၊ အခ်ိန္တန္ေသာ သရက္သီးက မွည့္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


အျမဲတမ္းစိမ္းေနတဲ့ သရက္သီးမ်ိဳး.......အျမဲတမ္းမွည့္ေနတဲ့ သရက္သီးမ်ိဳး...ဆိုတာ ရွိကုိမရွိဘူး

သရက္သီးက သရက္သီးပဲ....

အေျခအေန ကာလံေဒသကို ၾကည့္ျပီး သရက္သီးက မွည့္သြားသလို

အေျခအေန ကာလံေဒသကို ၾကည့္ျပီး သရက္သီးက မမွည့္ေသးတာပဲ ရွိတယ္

သရက္သီးက သရက္သီးပဲ....

အဲဒါကို အျမဲတမ္းစိမ္းေနတဲ့ သရက္သီးမ်ိဳး.......အျမဲတမ္းမွည့္ေနတဲ့ သရက္သီးမ်ိဳး..လို ့လာမေျပာနဲ ့

သရက္သီးက သရက္သီးပဲ....

ထို ့အတူ မြတ္ဆလင္ က မြတ္ဆလင္ပဲ

အစြန္းေရာက္ မြတ္ဆလင္နဲ ့အစြန္းမေရာက္ေသးတဲ့ အလယ္အလတ္ မြတ္ဆလင္ ဆိုတာ အေျခအေန ကာလံေဒသ၊မြတ္ဆလင္လူအင္အားကို ၾကည့္ျပီး ေျပာင္းလဲေနတာ..

Taqiya ( Islamic Deceit) ပဲ


ယခု တာေမြ မွာ  ဗုဒၶဘာသာဘယ္သူမ်ားေနရဲပါသလဲ၊ ဟုတ္ကဲ့၊ မေနရဲေတာ့ပါဘူး။
ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာမွာ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာဘယ္သူမ်ားေနရဲပါသလဲ....မွည့္ေနျပီေလ၊

ဒါေၾကာင့္ မမွည့္လာခင္မွာ အစိုးရအေနနဲ ့ေသခ်ာ ကိုင္ကြယ္ေပးပါ။

ရခိုင္ေသြးခ်င္းေတြ ကိုအဆံုးစြန္ ကာကြယ္ေပးပါ။

ဒီျမန္မာဘက္က မြတ္ဆလင္ေတြကို လည္း အစြန္းေရာက္ခ်ိန္တန္သည္ အထိေစာင့္ေနအုန္းမည္ဆိုပါက................